دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
خانه » آرشیو نویسنده: persian (صفحه ی 2)

آرشیوهای نویسنده : persian

دانلود رمان عروس جن با لینک مستقیم

دانلود رمان عروس جن با لینک مستقیم

دانلود رمان عروس جن با لینک مستقیم

نام رمان : عروس جن

به قلم : آزیتا و هکر قلب

ژانر :رمان  ترسناک ،رمان  عاشقانه

تعداد صفحات : 42

دانلود رمان عروس جن با لینک مستقیم

خلاصه رمان عروس جن :

دانلود رمان عروس جن اشتیاق و علاقه تبدیل به یه نفرت میشود نفرتی که قبل از آن علاقه شدید وجود داشته و نفرتی به علاقه و عشق تبدیل میشود در حالی که قبل میخواست انتقام بگیرد ؛ این روند، سرنوشت زندگی دخترکی تغییر میکند.

Related Posts

 • 57
  دانلود رمان هیس با لینک مستقیم   دانلود دانلود رمان هیس با لینک مستقیم
  Tags: دانلود, مستقیم, لینک, رمان, با, و
 • 56
  دانلود رمان نابینا با لینک مستقیم نام رمان : نابینا تعداد صفحات : 559 صفحه به قلم زهرا شجاع ژانر : عاشقانه / اجتماعی دانلود رمان نابینا با لینک مستقیم خلاصه رمان نابینا : پشت پنجره ایستاده‌م؛ اما نمی‌دونم منظره‌ای که روبه‌رومه چطوریه. فقط تنها چیزی که می‌دونم اینه که…
  Tags: و, به, که, با, رمان, دانلود, لینک, مستقیم
 • 56
  دانلود رمان کارلا با لینک مستقیم نام رمان  کارلا به قلم ---- تعداد صفحات --- ژانر : رمان غمگین   دانلود رمان کارلا با لینک مستقیم خلاصه رمان کارلا : و خودم از کلامی که بر زبان آورده بودم خشکم زد.کارلا حواسش پرت شد و بعد از مدتها یکی از…
  Tags: و, به, که, با, رمان, دانلود
 • 55
  دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم نام رمان : ترس و عشق بهقلم : رقیه حسیینی ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم خلاصه رمان ترس و عشق :‌ دانلود رمان ترس و عشق با ترس و بهت بهش…
  Tags: و, رمان, با, دانلود, مستقیم, لینک, به
 • 52
  دانلود رمان سرنوشت متغیر با لینک مستقیم نام رمان : سرنوشت متغیر به قلم : هانی ژانر : رمان اجتماعی تعداد صفحات : - دانلود رمان سرنوشت متغیر با لینک مستقیم خلاصه رمان سرنوشت متغیر : قبلش نگاهی بهش انداختم که دیدم به سقف اتاق زل زده و اشک تند…
  Tags: و, به, با, که, رمان, لینک, مستقیم, دانلود
دانلود رمان سیاه روشن با لینک مستقیم

دانلود رمان سیاه روشن با لینک مستقیم

دانلود رمان سیاه روشن با لینک مستقیم

نام رمان : سیاه روشن

به قلم : زرین

ژانر : رمان غمگین

تعداد صفحات : —

دانلود رمان سیاه روشن با لینک مستقیم

خلاصه رمان سیاه روشن :

ﺑﻪ ﮐﺪوم ﺑﻨﺪه ات ﺑﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻨﺠﻮري داري ﺑﺎﻫﺎم ﺗﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از اﯾﻨﮑﻪ دارم از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دق ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟ ﻧﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ آرزوي دﯾﺪن اﺷﮑﻢ رو داري؟ ﻧﻪ ﻣﻦ 5 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﻮل دادم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ اﺷﮑﻢ رو ﻧﺒﯿﻨﯽ ﭘﺲ ﺑﺪون اﮔﻪ زﻧﺪﮔﯿﻤﻢ ازم ﺑﮕﯿﺮي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰم ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ داﺷﺖ ﭼﯽ ﺑﻮد؟آﻫﺎن ﯾﺎدم اوﻣﺪ » زاﻧﻮ ﻧﻤﯽ زﻧﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮﺳﻘﻒ آﺳﻤﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻗﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ زاﻧﻮ ﻧﻤﯽ زﻧﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ روي زاﻧﻮﻫﺎﯾﺸﺎن راه ﺑﺮوﻧﺪ زاﻧﻮ ﻧﻤﯽ زﻧﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زاﻧﻮ زدن ﻣﺪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ« آره ﻣﻦ ﻧﻪ اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺰم ﻧﻪ زاﻧﻮ ﻣﯽ زﻧﻢ اﯾﻨﻮ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺮﻧﯿﺎ زاﻧﻮ ﻧﻤﯽ زﻧﻪ ﻧﻤﯽ ذاره ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻨﺶ ﺑﺰﻧﻪ اﻧﻘﺪر راه رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ زﻣﺎن رو ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﺳﺮ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم دﻗﯿﻘﺎ روﺑﺮوي ﭘﺎرﮐﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻧﺠﺎ ﺑﺎﻓﺮزاد ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﻓﻀﺎي ﭘﺎرك رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﯾﺎدﻣﻪ ﯾﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻮد ﭘﺸﺖ ﯾﻪ ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ ﯾﻪ ﺟﺎي دﻧﺞ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ دﯾﺪت ﺧﻮدت ﺑﻮدي و ﺧﻮدت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اون ﺻﻨﺪﻟﯽ رﻓﺘﻢ روش ﻧﺸﺴﺘﻢ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻐﺾ ﺗﻤﺎم ﮔﻠﻮم رو اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﻣﯽ دوﻧﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮي ﻫﺮ آدﻣﯽ وﺟﻮد داره ﮐﺎش ﻣﯽ ﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺳﺮم رو ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻨﺪازم واﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰم اﻧﮕﺎر ﻋﻄﺮش ﻫﻨﻮز اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ اﻧﮕﺎر ﻫﺴﺖ ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ دردي ﮐﻪ ازش ﮐﺸﯿﺪم ﭼﺮا ﺑﺎزم ﺗﻤﻨﺎي ﺑﻮدﻧﺶ ﻟﺤﻈﻪ اي آروﻣﻢ ﻧﻤﯽ ذاره ﻫﻤﯿﺸﻪ روي اﯾﻦ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ از آﯾﻨﺪه ﺣﺮف ﻣﯽ زدﯾﻢ از ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ راﺳﺘﯽ ﭼﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎي ﻗﺼﻪ رﺳﯿﺪم ﻫﻪ ﻗﺼﻪ آره ﮐﻢ از ﻗﺼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻫﺮﮐﯽ ﺑﺸﻨﻮه ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورش ﻧﺸﻪ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ اﻧﻘﺪر درد رو ﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﺧﻮدش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اوﻣﺪم ﭘﺪرم ارﺗﺸﯽ ﺑﻮد وﻣﺎدرم ﺧﺎﻧﻪ دار ﻫﺮدو ﺷﯿﺮازي ﺑﻮدن اﻣﺎﭘﺪرﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﺧﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اوﻣﺪم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﺸﯽ ه دﻧﺒﺎل ﺧﻮدش داﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﺎدرم رو ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﺑﺮاي ﭘﺪرم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻋﻤﻪ ﻫﺎم از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺻﻼ راﺿﯽ ﻧﺒﻮدن ﺧﺐ ﻫﺮﮐﺪوم ﺑﺮاي ﯾﻪ دوﻧﻪ ﺑﺮادرﺷﻮن ﯾﻪ ﻧﻘﺸﻪ اي داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادرﺷﻮﻫﺮش رو ﺑﺮاي ﭘﺪرم ﺑﮕﯿﺮه ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﮔﻮﺷﺖ ﻻي دﻧﺪون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻪ ﻋﻤﻪ دوﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراش رو ﺑﺮاي ﭘﺪرم درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎازدواج ﻣﺎدرم ﺑﺎﺑﺎﺑﺎ ﻫﺮﭼﯽ رﺷﺘﻪ ﺑﻮدن ﭘﻨﺒﻪ ﺷﺪ ﺧﺐ اوﻧﺎﻫﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺪن و از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ﻋﺬاب دادن ﻣﺎدرم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﺷﻮن ﺑﺎﻋﺚ آزار ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﺪزﻧﺪﮔﯿﻢ ﯾﻪ ﺟﻮراﯾﯽ ﯾﻪ آﺷﻮب ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮد اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرگ وﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪش ﯾﻪ ﺟﻨﺠﺎل وﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻬﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ازﺷﻮن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم ﻣﻦ ﺗﻮي ﻫﻤﻮن ﺳﻦ ﮐﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮﺳﯽ ﻟﺮزش دﺳﺘﺎم ﺑﺸﺮوع ﻣﯿﺸﺪ وﻗﺘﯽ از ﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎاﯾﻦ ﻫﻤﻪ آزاري ﮐﻪ ازﺳﻤﺖ ﺑﺎﺑﺎ وﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻬﺖ وارد ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻮش ﻣﯿﺪي؟ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ان زن واون زن و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ارزه اوﻧﻤﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺎﻣﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮم اوﻣﺪ واﻗﻌﺎ ﻧﻈﺮم ﻋﻮض ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪرﺑﺰرگ وﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 6ﻣﺎه ازﻫﻢ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﻣﺎﻫﻢ ﺑﺎﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪرﯾﻢ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪزﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ارﺛﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ رو ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎي ﻋﺰﯾﺰش از ﮐﻢ ﺳﻮادي ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻢ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن وﻧﯿﻤﯽ از اﻣﻮال رو ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺷﻮن زدن واﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از اون اﻣﻮال ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰي ﺳﻬﻢ ﭘﺪر ﺳﺎده زودﺑﺎور ﻣﻦ ﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﺪرو ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﭘﺪري ﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ

 

Related Posts

 • 56
  دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم نام رمان :‌زنگار به قلم : سارینا ژانر: رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم خلاصه رمان زنگار : آناهید نامه عاشقانه پروا را به برادرش نمی دهد. همین باعث دعوایی میان آنها می شود که با مرگ آناهید…
  Tags: رمان, از, دانلود, پرشین, pdf
 • 55
  دانلود رمان هتل راز با لینک مستقیم نام رمان : هتل راز به قلم فریده ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان هتل راز با لینک مستقیم خلاصه رمان هتل راز : هتل راز هتلی است با راز های بسیار، راز هایی که فقط عده ای از…
  Tags: رمان, از, دانلود, pdf, پرشین
 • 53
  دانلود رمان نجوا با لینک مستقیم نام رمان : نجوا به قلم : ریحانه اسدی ژانر  : رمان اجتماعی / رمان مذهبی تعداد صفحات : 354 دانلود رمان نجوا با لینک مستقیم خلاصه رمان نجوا : خندید وگفت :آره بشین به محمد اقا آبدارچی میگم بره داروهات روبگیره ..خودمم بیرون…
  Tags: رمان, رو, دانلود, pdf, پرشین
 • 53
  دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم نام رمان : عقیق به قلم:‌ نیل 2 ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم خلاصه رمان عقیق : همان شبی که میتوانست مثل باقی شبهای زندگی اش سیاه و فرو رفته در ظلمات باشد اما روشن…
  Tags: رمان, از, دانلود, pdf, پرشین
 • 51
  دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم نام رمان : زیر باران به قلم ‌:زهرا ارجمندنیا ژانر :‌رمان عاشقانه / رمان اجتماعی تعداد صفحات :‌ 579 دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم خلاصه رمان زیر باران : یه دختر با احساسات لطیف و پر از حس زندگی….مغرور و خوش…
  Tags: رمان, دانلود, از, pdf, پرشین
دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت با لینک مستقیم

دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت با لینک مستقیم

دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت با لینک مستقیم

نام رمان : چیزی شبیه سرنوشت

به قلم : ا.اصغر زاده

ژانر : رمان عاشقانه

تعداد صفحات :++–

دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت با لینک مستقیم

خلاصه رمان چیزی شبیه سرنوشت :

دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت با صدای تـیر با هینِ بلندی که کشیدم از خواب پریدم،با اینکه دیگه این صداها عادی شده بود اما هنوزم بعضی‌وقتا تن و بدنم را میلرزاند.معلوم نبود باز دخلِ کدام بنده‌خدایی را آورده بودند!دستی رو صورتم کشیدم و با نگاه به ساعت که نه‌و‌نیمِ صبح را نشان میداد از رو تخت بلند شدم،پتوی زرشکی رنگم را رو تخت مرتب کردمو به سمتِ پنجره رفتم،پرده‌ی لیمویی رنگ را کنار زدم که نورِ آفتاب با چشم‌هایم برخورد کرد!
سریع چشم‌هایم را بستم و عقب‌عقب رفتم.موبایلم را که بالای تخت بود چک کردم و رفتم تو سرویس بهداشتی…آبِ سرد باعث شد کمی از کسالتم کم بشه.

Related Posts

 • 70
  دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم نام رمان :‌زنگار به قلم : سارینا ژانر: رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم خلاصه رمان زنگار : آناهید نامه عاشقانه پروا را به برادرش نمی دهد. همین باعث دعوایی میان آنها می شود که با مرگ آناهید…
  Tags: رمان, از, با, دانلود, را, مستقیم, لینک, که, عاشقانه, به
 • 69
  دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم نام رمان : عقیق به قلم:‌ نیل 2 ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم خلاصه رمان عقیق : همان شبی که میتوانست مثل باقی شبهای زندگی اش سیاه و فرو رفته در ظلمات باشد اما روشن…
  Tags: و, به, را, بود, رمان, که, از, دانلود, با, مستقیم
 • 66
  دانلود رمان رز سرخ با لینک مستقیم نام رمان : رز سرخ به قلم : زهراعلیپور ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : 291 دانلود رمان رز سرخ با لینک مستقیم خلاصه رمان رز سرخ :‌ حال راننده بنشیند..سکوت کند..حرف های مسافرانش را گوش دهد.. به خدا که گریه آدمی…
  Tags: را, و, با, به, از, رمان, که, دانلود, عاشقانه, pdf
 • 65
  دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم نام رمان : زیر باران به قلم ‌:زهرا ارجمندنیا ژانر :‌رمان عاشقانه / رمان اجتماعی تعداد صفحات :‌ 579 دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم خلاصه رمان زیر باران : یه دختر با احساسات لطیف و پر از حس زندگی….مغرور و خوش…
  Tags: و, رمان, با, دانلود, به, از, عاشقانه, لینک, مستقیم, که
 • 61
  دانلود رمان کوله بار تنهایی با لینک مستقیم نام رمان : کوله بار تنهایی به قلم : زهرا نبی لو ژانر :‌رمان عاشقانه تعداد صفحات : 353 دانلود رمان کوله بار تنهایی با لینک مستقیم خلاصه رمان کوله بار تنهایی : وقتی پای کسی تو زندگیت باز بشه خیلی سخته…
  Tags: که, رمان, دانلود, رو, لینک, با, مستقیم, به, pdf, پرشین
دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم

دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم

دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم

نام رمان : ترس و عشق

بهقلم : رقیه حسیینی

ژانر : رمان عاشقانه

تعداد صفحات : —

دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم

خلاصه رمان ترس و عشق :‌

دانلود رمان ترس و عشق با ترس و بهت بهش خیره شدم، اصلا نمی فهمیدم داره چه اتفاقی میوفته، یه قدم به طرفم برداشت اما من نمی تونستم عکس العملی نشون بدم.نمی تونستم این اتفاقا رو هضم کنم، نه می تونستم جیغ بکشم نه می تونستم حرفی بزنم یا حتی عقب برم و فرار کنم.حالا کاملا بهم رسیده بود، دستش رو گذاشت رو صورتم، خواستم عقب برم اما نمی تونستم.با جدیت همراه با نگرانی گفت:-از من نترس، من به تو آسیبی نمی رسونم.

پیشنهاد می شود

 

Related Posts

 • 79
  دانلود رمان عشق و احساس من با لینک مستقیم نام رمان : عشق و احساس من به قلم فرشته 27 ژانر : رمان عاشفانه تعداد صفحات   دانلود رمان عشق و احساس من با لینک مستقیم خلاصه رمان عشق و احساس من : با همون پوزخند مسخره ش گفت نه…
  Tags: و, من, می, به, رمان, رو, با, عشق, دانلود
 • 75
  دانلود رمان عشق مقدس با لینک مستقیم نام رمان : عشق مقدس به قلم : آزاد تعداد صفحات : --- ژانر : عاشقانه دانلود رمان عشق مقدس با لینک مستقیم خلاصه رمان عشق مقدس : زدم زیر گریه و گفتم:چی شده هیراد ..تروخدا بهم بگو…من معذرت میخوام که به خاطر…
  Tags: و, با, به, من, رمان, عشق, دانلود
 • 62
  دانلود رمان نابینا با لینک مستقیم نام رمان : نابینا تعداد صفحات : 559 صفحه به قلم زهرا شجاع ژانر : عاشقانه / اجتماعی دانلود رمان نابینا با لینک مستقیم خلاصه رمان نابینا : پشت پنجره ایستاده‌م؛ اما نمی‌دونم منظره‌ای که روبه‌رومه چطوریه. فقط تنها چیزی که می‌دونم اینه که…
  Tags: می, و, رو, به, با, رمان, دانلود, لینک, مستقیم
 • 61
  دانلود رمان هیس با لینک مستقیم   دانلود دانلود رمان هیس با لینک مستقیم
  Tags: دانلود, مستقیم, لینک, رمان, با, و
 • 61
  دانلود رمان کارلا با لینک مستقیم نام رمان  کارلا به قلم ---- تعداد صفحات --- ژانر : رمان غمگین   دانلود رمان کارلا با لینک مستقیم خلاصه رمان کارلا : و خودم از کلامی که بر زبان آورده بودم خشکم زد.کارلا حواسش پرت شد و بعد از مدتها یکی از…
  Tags: می, و, به, با, رمان, دانلود
دانلود رمان هتل راز با لینک مستقیم

دانلود رمان هتل راز با لینک مستقیم

دانلود رمان هتل راز با لینک مستقیم

نام رمان : هتل راز

به قلم فریده

ژانر : رمان عاشقانه

تعداد صفحات : —

دانلود رمان هتل راز با لینک مستقیم

خلاصه رمان هتل راز :

هتل راز هتلی است با راز های بسیار، راز هایی که فقط عده ای از ماهیت کثیف آن با اطلاع هستند.
ثنا دختریست که به عنوان متصدی پذیرش(فرانت آفیس) در این هتل کارمیکند و هرچند وقت یکبار گوشه ای از این رازهای بدنام به گوشش میرسد و لرزه براندامش می اندازد. ثنا تمام سعیش را میکند از این رازهای بدنام و از این هتل دوری کند اما دلبستگی هایش اورا پابند هتل میکند و کم کمسرنوشت باعث میشود ثنا سراز رازهای بیشتری دربیاورد و همینطور باعث تغییر مسیر زندگی ثنا میشود..زندگی تلخ و شیرین دارد..ثناهم چشنده ی این تلخو شیرینی…

 

رمان در حال تایپ است.

Related Posts

 • 65
  دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم نام رمان :‌زنگار به قلم : سارینا ژانر: رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم خلاصه رمان زنگار : آناهید نامه عاشقانه پروا را به برادرش نمی دهد. همین باعث دعوایی میان آنها می شود که با مرگ آناهید…
  Tags: رمان, از, با, دانلود, مستقیم, لینک, که, این, در, به
 • 64
  دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم نام رمان : عقیق به قلم:‌ نیل 2 ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم خلاصه رمان عقیق : همان شبی که میتوانست مثل باقی شبهای زندگی اش سیاه و فرو رفته در ظلمات باشد اما روشن…
  Tags: و, به, رمان, که, از, این, دانلود, با, است, مستقیم
 • 64
  دانلود رمان راز پنهان یک شبح با لینک مستقیم نام رمان : راز پنهان یک شبح به قلم : شکیبا ژانر : رمان عاشقانه / رمان پلیسی / رمان اکشن تعداد صفحات : 491 دانلود رمان راز پنهان یک شبح با لینک مستقیم خلاصه رمان راز پنهان یک شبح :…
  Tags: و, به, رمان, در, راز, دانلود, pdf, پرشین
 • 62
  دانلود رمان نجوا با لینک مستقیم نام رمان : نجوا به قلم : ریحانه اسدی ژانر  : رمان اجتماعی / رمان مذهبی تعداد صفحات : 354 دانلود رمان نجوا با لینک مستقیم خلاصه رمان نجوا : خندید وگفت :آره بشین به محمد اقا آبدارچی میگم بره داروهات روبگیره ..خودمم بیرون…
  Tags: که, به, رمان, با, دانلود, pdf, پرشین
 • 61
  دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم نام رمان : زیر باران به قلم ‌:زهرا ارجمندنیا ژانر :‌رمان عاشقانه / رمان اجتماعی تعداد صفحات :‌ 579 دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم خلاصه رمان زیر باران : یه دختر با احساسات لطیف و پر از حس زندگی….مغرور و خوش…
  Tags: و, رمان, با, دانلود, به, از, لینک, مستقیم, ای, که
دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم

دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم

دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم

نام رمان :‌زنگار

به قلم : سارینا

ژانر: رمان عاشقانه

تعداد صفحات : —

دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم

خلاصه رمان زنگار :

آناهید نامه عاشقانه پروا را به برادرش نمی دهد. همین باعث دعوایی میان آنها می شود که با مرگ آناهید پایان می یابد. جدای از همه کشمکش ها و درگیری های دو خانواده ؛ جاوید برادر بزرگتر آناهید ،پس از چند سال از انگلیس بازمی گردد. این بازگشت اتفاق هایی را در پی دارد که عشق را از زاویه های دیگر نشان می دهد…

 

این رمان در حال تایپ میباشد

 

Related Posts

 • 78
  دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم نام رمان : عقیق به قلم:‌ نیل 2 ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم خلاصه رمان عقیق : همان شبی که میتوانست مثل باقی شبهای زندگی اش سیاه و فرو رفته در ظلمات باشد اما روشن…
  Tags: به, را, رمان, که, از, این, دانلود, با, مستقیم, لینک
 • 75
  دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم نام رمان : زیر باران به قلم ‌:زهرا ارجمندنیا ژانر :‌رمان عاشقانه / رمان اجتماعی تعداد صفحات :‌ 579 دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم خلاصه رمان زیر باران : یه دختر با احساسات لطیف و پر از حس زندگی….مغرور و خوش…
  Tags: رمان, با, دانلود, به, از, عاشقانه, لینک, مستقیم, که, pdf
 • 75
  دانلود رمان رز سرخ با لینک مستقیم نام رمان : رز سرخ به قلم : زهراعلیپور ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : 291 دانلود رمان رز سرخ با لینک مستقیم خلاصه رمان رز سرخ :‌ حال راننده بنشیند..سکوت کند..حرف های مسافرانش را گوش دهد.. به خدا که گریه آدمی…
  Tags: را, با, به, از, رمان, که, می, دانلود, عاشقانه, pdf
 • 74
  دانلود رمان ماه را در آغوش بگیر با لینک مستقیم نام رمان :ماه را در آغوش بگیر به قلم : ملیکسا ژانر :: رمان عاشقانه تعداد صفحات : 150 دانلود رمان ماه را در آغوش بگیر با لینک مستقیم خلاصه رمان ماه را در آغوش بگیر : روایت داستان زندگی…
  Tags: در, رمان, را, دانلود, به, با, که, لینک, مستقیم, می
 • 71
  دانلود رمان حس عاشقی با لینک مستقیم نام رمان : حس عاشقی به قلم  پرنیا اسد ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان حس عاشقی با لینک مستقیم خلاصه رمان حس عاشقی : کتاب رمان حس عاشقی نوشته پرنیا اسد در مورد دختری است که در خانواده‌ی…
  Tags: رمان, می, را, که, دانلود, در, مستقیم, لینک, با, این
دانلود رمان صلح در رستاخیز با لینک مستقیم

دانلود رمان صلح در رستاخیز با لینک مستقیم

دانلود رمان صلح در رستاخیز با لینک مستقیم

نام رمان : صلح در رستاخیز

به قلم :‌mehrantakk

ژانر : رمان ترسناک / رمان هیجانی

تعداد صفحات : 204

دانلود رمان صلح در رستاخیز با لینک مستقیم

خلاصه رمان صلح در رستاخیز :

این داستان متمرکز است بر روی زندگی دختری به نام سمیرا که حرف ها و نامه های زیادی از دنیای مردگان دارد که باید به مخاطبان خاصی که زنده هستند برساند.

 

Related Posts

 • 51
  دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم نام رمان :‌زنگار به قلم : سارینا ژانر: رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم خلاصه رمان زنگار : آناهید نامه عاشقانه پروا را به برادرش نمی دهد. همین باعث دعوایی میان آنها می شود که با مرگ آناهید…
  Tags: رمان, با, دانلود, مستقیم, لینک, که, در, به, پرشین
 • 50
  دانلود رمان هتل راز با لینک مستقیم نام رمان : هتل راز به قلم فریده ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان هتل راز با لینک مستقیم خلاصه رمان هتل راز : هتل راز هتلی است با راز های بسیار، راز هایی که فقط عده ای از…
  Tags: رمان, با, لینک, مستقیم, به, دانلود, که, در, پرشین
 • 47
  دانلود رمان امپراطوری به نام آل با لینک مستقیم نام رمان : امپراطوری به نام آل به قلم :Negar_hashemi ژانر : تاریخی تعداد صفحات : 162 دانلود رمان امپراطوری به نام آل با لینک مستقیم خلاصه رمان امپراطوری به نام آل : امپراطور آینده‌ی یونان، بر‌خلاف میلش به خواسته‌ی پدرش…
  Tags: به, نام, رمان, با, دانلود, پرشین
 • 47
  دانلود رمان زمهریر هور با لینک مستقیم نام رمان : زمهریر هور تعداد صفحات : 870 صفحه به قلم معصومه آبی (شهریاری) ژانر : عاشقانه / اجتماعی / معمایی / انتقامی دانلود رمان زمهریر هور با لینک مستقیم خلاصه رمان : به زودی و پس از پایانِ شوره زار ، در…
  Tags: رمان, که, دانلود, در, به, با, لینک, مستقیم, پرشین
 • 46
  دانلود رمان ماه را در آغوش بگیر با لینک مستقیم نام رمان :ماه را در آغوش بگیر به قلم : ملیکسا ژانر :: رمان عاشقانه تعداد صفحات : 150 دانلود رمان ماه را در آغوش بگیر با لینک مستقیم خلاصه رمان ماه را در آغوش بگیر : روایت داستان زندگی…
  Tags: در, رمان, دانلود, به, با, که, لینک, مستقیم, نام, پرشین
دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم

دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم

دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم

نام رمان : زیر باران

به قلم ‌:زهرا ارجمندنیا

ژانر :‌رمان عاشقانه / رمان اجتماعی

تعداد صفحات :‌ 579

دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم

خلاصه رمان زیر باران :

یه دختر با احساسات لطیف و پر از حس زندگی….مغرور و خوش قلب..
یه پسر با قلب سنگی و غرور بیش از حد…همراه با جذبه ی منحصر به فرد…
تقابل دو آدم متفاوت…شروع عشق…شروع دلدادگی..
آدمایی که بلدن حرف دلشون و بزنن…بلدن عاشقی کنن ….بلدن غرورشون و مقابل احساسشون به زانو دربیارن..
داستان عاشقانه ای از جنس شیدایی…با تفسیر کامل احساسات..
رمانی که در بخش آنلاین رتبه ی اول و کسب کرد
با شخصیت های داستان و زندگیشون همراه باشین و عاشقانه ای ناب و تجربه کنین..
به قلم زهرا ارجمند نیا…

 

Related Posts

 • 75
  دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم نام رمان :‌زنگار به قلم : سارینا ژانر: رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم خلاصه رمان زنگار : آناهید نامه عاشقانه پروا را به برادرش نمی دهد. همین باعث دعوایی میان آنها می شود که با مرگ آناهید…
  Tags: رمان, از, با, دانلود, مستقیم, لینک, که, عاشقانه, به, پرشین
 • 73
  دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم نام رمان : عقیق به قلم:‌ نیل 2 ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم خلاصه رمان عقیق : همان شبی که میتوانست مثل باقی شبهای زندگی اش سیاه و فرو رفته در ظلمات باشد اما روشن…
  Tags: و, به, رمان, که, از, دانلود, با, مستقیم, لینک, pdf
 • 69
  دانلود رمان رز سرخ با لینک مستقیم نام رمان : رز سرخ به قلم : زهراعلیپور ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : 291 دانلود رمان رز سرخ با لینک مستقیم خلاصه رمان رز سرخ :‌ حال راننده بنشیند..سکوت کند..حرف های مسافرانش را گوش دهد.. به خدا که گریه آدمی…
  Tags: و, با, به, از, رمان, که, دانلود, عاشقانه, pdf, پرشین
 • 65
  دانلود رمان حس عاشقی با لینک مستقیم نام رمان : حس عاشقی به قلم  پرنیا اسد ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان حس عاشقی با لینک مستقیم خلاصه رمان حس عاشقی : کتاب رمان حس عاشقی نوشته پرنیا اسد در مورد دختری است که در خانواده‌ی…
  Tags: رمان, که, دانلود, مستقیم, لینک, با, از, و, به, عاشقانه
 • 65
  دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت با لینک مستقیم نام رمان : چیزی شبیه سرنوشت به قلم : ا.اصغر زاده ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات :++-- دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت با لینک مستقیم خلاصه رمان چیزی شبیه سرنوشت : دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت با صدای تـیر با هینِ…
  Tags: رمان, با, دانلود, و, که, از, مستقیم, به, لینک, عاشقانه
دانلود رمان گردون با لینک مستقیم

دانلود رمان گردون با لینک مستقیم

دانلود رمان گردون با لینک مستقیم

نام رمان : گردون

به قلم فاطمه

ژانر : رمان عاشقانه

تعداد صفحات :

دانلود رمان گرون با لینک مستقیم

خلاصه رمان گردون

همه به صفهاي افقي ايستاده بودند و سرگروهها، در صدر آنها قرار داشتند .آنها زره به تن نکرده بودند و تنها نيزه به دست مانند مجسمههاي بيحرکت ايستاده بودند .سروش از ميان آنها ميگذشت و به هريک نگاه ميکرد .گاهي نيز با ضربهاي به شانهشان، آنان را وادار به راست ايستادن ميکرد .در نهايت که سرکشي تمام شد، گفت: – خب سربازان دلير !ميخواهم هرکدام از شما به ترتيب نام و سن خود را بازگوييد؛ چراکه من هريک را بايد بشناسم .البته انتظار نداشته باشيد که نام همهتان را به خاطر بسپارم . همهي افراد به خنده افتادند و شانههايشان لرزيد .خود سروش قهقههاي کوتاه سر داد و ناگاه خندهاش را فرو خورد و فرياد زد: – بس است؛ تمامش کنيد !هي تو !نامت چيست؟ – من؟ – آري تو .چرا در تفکراتت به سر ميبري؟ گفتن اين جمله آدرين را به شش سال قبل برد که در اردوگاه نامش را پرسيدند و آدرين از شوق زياد زبانش بند آمد و فرمانده سرش فرياد کشيد .نميدانست چقدر گذشته بود که با صداي هادريان به خود آمد و سعي کرد نام افراد گروهش را به خاطر بسپارد: – ايرج .سي ساله از اهالي خراسان . – پارسا .بيست و سه ساله .اهل صد دروازه . – سپهر .بيست و چهار ساله از اهالي صد دروازه پژمان .بيست و چهار ساله از اهالي صد دروازه . – آژمان .بيست و هفت ساله از اهالي صد دروازه . سروش با تعجب پرسيد: – برادريد؟ و آنها با هم گفتند: – آري . سروش خندهاش را در لبخندي خلاصه کرد و به آنتوني چشم دوخت تا ادامه دهد: – بهراد .بيست ساله .اهل خراسان . و آدرين نفر بعد از او بود: – کيانمهر .بيست ساله از اهالي خراسان . – کارن .شانزده ساله از اهالي صد دروازه افراد گروههاي ديگر گردن کشيدند تا آن پسر جوان را ببينند و حتماً هم مشتاق بودند تا بدانند که اين نوجوان چگونه به آنجا آمده است؛ اما با تشر سروش بر جاي خود ايستادند .نفر بعدي خود را معرفي کرد: – برديا .بيست و هفت ساله از اهالي پارس

 

لینک دانلود به زودی اضافه شد

Related Posts

 • 72
  دانلود رمان پیانو با لینک مستقیم نام رمان : پیانو به قلم : افسانه روح پرواز ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان پیانو با لینک مستقیم خلاصه رمان پیانو : مهرت را مانند سنجاق سینه ای به خود آویزان کرده و در انتظار قشنگ ترین آهنگ…
  Tags: و, را, به, با, رمان, دانلود, pdf
 • 65
  دانلود رمان دریا با لینک مستقیم نام رمان : دریا به قلم : ماندا معینی ژانر : رمان عاشفانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان دریا با لینک مستقیم خلاصه رمان دریا : باشنیدن این حرفش نفسی ازسرآسودگی کشیدم _خب هروقت خواستی می تونی بری بیرون یاهرکلاسی که دوست داشته…
  Tags: به, رمان, دانلود, که, با, pdf
 • 63
  دانلود رمان عشق تاریک با لینک مستقیم نام رمان : عشق تاریک ژانر :رمان عاشقانه به قلم :‌یاسمن فرح زاد تعداد صفحات : 324 دانلود رمان عشق تاریک با لینک مستقیم خلاصه رمان عشق تاریک : پشت چشمـــان تو شهریستپر از ویـــرانی …هر ڪسی چشم تو را دیددلــش ویــران شد…
  Tags: رمان, دانلود, به, از, با, pdf
 • 59
  دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم نام رمان :‌زنگار به قلم : سارینا ژانر: رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم خلاصه رمان زنگار : آناهید نامه عاشقانه پروا را به برادرش نمی دهد. همین باعث دعوایی میان آنها می شود که با مرگ آناهید…
  Tags: رمان, از, با, دانلود, را, که, به, pdf
 • 59
  دانلود رمان آخرین کیفر با لینک مستقیم   نام رمان : آخرین کیفر تعداد صفحات : 410 صفحه به قلم مژگان رضایی راد ژانر : عاشقانه اجتماعی خلاصه رمان : عشقی که عقل را از تصمیم‌ها خط می‌زند و عاشقی که زندگی‌اش دست خوش اشتباهات بزرگ و کوچک می‌شود و لجوجانه چشم…
  Tags: و, رمان, دانلود, با, که, به, از, pdf
دانلود رمان جیبم خالی دلم پر با لینک مستقیم

دانلود رمان جیبم خالی دلم پر با لینک مستقیم

دانلود رمان جیبم خالی دلم پر با لینک مستقیم

نام رمان : جیبم خالی دلم پر

به قلم : زهرا خرمی

ژانر : رمان عاشقانه / رمان اجتماعی

تعداد صفحات : 79

دانلود رمان جیبم خالی دلم پر با لینک مستقیم

خلاصه رمان جیبم خالی دلم پر :

قصه دختریه که تو پول غرق نشده دختری که به خاطر مادرش دست از ارزوهاش کشید. مادری که به خاطر دخترش شب و روزش شد کار و کار و کار درباره یه دختره دختری که درد کشید. همون دختری که عزیز کرده پدرش نبود و از سه سالگی سنگ قبر سرد پدرش مرحم درداش بود.
درباره ی مادریه همون مادری که میگن بهشت زیر پاشه. یه پسر پسری که زندگیش خانوادشه پسری که روزگار به کامش خوش نبود. بازی سرنوشت چه تقدیری براشون رقم میزنه؟؟

 

Related Posts

 • 53
  دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم نام رمان :‌زنگار به قلم : سارینا ژانر: رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم خلاصه رمان زنگار : آناهید نامه عاشقانه پروا را به برادرش نمی دهد. همین باعث دعوایی میان آنها می شود که با مرگ آناهید…
  Tags: رمان, از, با, دانلود, مستقیم, لینک, که, عاشقانه, به, پرشین
 • 52
  دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم نام رمان : عقیق به قلم:‌ نیل 2 ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم خلاصه رمان عقیق : همان شبی که میتوانست مثل باقی شبهای زندگی اش سیاه و فرو رفته در ظلمات باشد اما روشن…
  Tags: و, به, رمان, که, از, دانلود, با, مستقیم, لینک, پرشین
 • 50
  دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم نام رمان : زیر باران به قلم ‌:زهرا ارجمندنیا ژانر :‌رمان عاشقانه / رمان اجتماعی تعداد صفحات :‌ 579 دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم خلاصه رمان زیر باران : یه دختر با احساسات لطیف و پر از حس زندگی….مغرور و خوش…
  Tags: و, رمان, با, دانلود, به, از, عاشقانه, لینک, مستقیم, یه
 • 50
  دانلود رمان رز سرخ با لینک مستقیم نام رمان : رز سرخ به قلم : زهراعلیپور ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : 291 دانلود رمان رز سرخ با لینک مستقیم خلاصه رمان رز سرخ :‌ حال راننده بنشیند..سکوت کند..حرف های مسافرانش را گوش دهد.. به خدا که گریه آدمی…
  Tags: و, با, به, از, رمان, که, دانلود, عاشقانه, پرشین
 • 47
  دانلود رمان کوله بار تنهایی با لینک مستقیم نام رمان : کوله بار تنهایی به قلم : زهرا نبی لو ژانر :‌رمان عاشقانه تعداد صفحات : 353 دانلود رمان کوله بار تنهایی با لینک مستقیم خلاصه رمان کوله بار تنهایی : وقتی پای کسی تو زندگیت باز بشه خیلی سخته…
  Tags: که, رمان, دختری, دانلود, لینک, با, مستقیم, به, پرشین, عاشقانه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است